Spoštovani starši!

Bliža se čas, ko bo vaš otrok prvič prestopil šolski prag. Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil starost šest (6) let. V mesecu februarju 2021 bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za šolsko leto 2021/2022.

Glede na trenutno situacijo boste navodila o izvedbi vpisa skupaj z vabilom in priloženimi obrazci, ki so potrebni za vpis, prejeli po pošti na otrokov naslov. Načrtujemo, da ga bomo izvedli v prostorih šole. Prosimo, da zaradi zagotavljanja varnosti dosledno upoštevate navodila. Na vpis bomo zaradi preventivnih razlogov ob epidemiji vabili samo enega izmed staršev. Staršem, ki nimata skupnega bivališča, bomo vabilu priložili še soglasje, da se strinjate z vpisom vašega otroka v 1. razred na Osnovno šolo Pod goro. Podpiše ga tisti starš, ki ne bo prišel na vpis.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišete otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva (vabilo za vpis prejmete s strani šole). Starši lahko vpišete otroka na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo, čeprav sodi otrok v naš šolski okoliš,

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na naši šoli izpolnite obvestilo o prepisu,
    • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, ki je meseca februarja) naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo, in ne živite v našem šolskem okolišu. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola po posvetovanju oz. pridobitvi soglasja matične šole. Odločitev o odobritvi vpisa na šolo izven otrokovega šolskega okoliša boste prejeli v obliki izdane odločbe do konca meseca maja 2021.

ODLOŽITEV ŠOLANJA ZA ENO LETO

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami odloži začetek šolanja za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje,

  • morate otroka najprej vpisati v 1. razred,
  • izpolniti vlogo za odložitev začetka šolanja, v katerem navedete razloge za odložitev začetka šolanja za eno leto. Če je otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu oz. pri drugih strokovnih službah ali ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, prosimo, da nas o tem obvestite.

Sledi ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Pri tem so nam v pomoč strokovna poročila s strani strokovnjakov, pri katerih je otrok obravnavan, in so lahko priloga vloge. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj. Odločitev o odložitvi začetka šolanja boste prejeli v obliki izdane odločbe do konca meseca maja 2021.

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vstopom v osnovno šolo boste za otroka prejeli pisno vabilo na zdravniški pregled. Zdravniški pregled se opravi pri šolski zdravnici dr. Dragici Mitrovi oz. dr. Benjamini Trtnik v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU

V prvem razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet, to je prvi tuji jezik – angleščina. Starši boste ob vpisu prejeli obrazec s prijavnico in soglasjem za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta. S prijavo na neobvezni izbirni predmet le-ta postane obvezen in ga otrok obiskuje do konca šolskega leta.

Povzeto po: Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.; 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 IN 46/16 – ZOFVI-K).

Pripravila: Suzana Kline

svetovalna delavka

Dostopnost
//