Povezava do posnetka, kjer si lahko ogledate, kako potekajo pouk in razne dejavnosti na šoli:

https://youtu.be/B_9urkugHV8

 

Osnovna šola Špitalič je podružnična šola Osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice. Obiskujejo jo učenci od 1. do 4. razreda. Šola stoji sredi vaške pokrajine, kar učitelji in učenci pridoma izkoriščajo. Veliko dejavnosti v povezavi z učno snovjo poteka na prostem v obliki izkustvenega učenja. Še posebej obiskana je učilnica na prostem, ki v odmaknjenem kotičku v gozdu omogoča spoznavanje številnih učnih vsebin. Na ta način se učence še dodatno spodbuja k zdravemu in aktivnemu življenju v domačem okolju. Prav tako se šola ponaša s sodobno opremo in didaktičnimi pripomočki.

Prednost majhne šole je v odprtosti pouka, ki učencem omogoča veliko lastne aktivnosti, in je v skladu z vsemi sodobnimi pristopi k pouku. V izvajanju kombiniranega pouka je potreben drugačen in inovativen način dela.

Prednost takšnega pouka je, da:

 • je v oddelku bistveno manjše število učencev kot v matičnih šolah,
 • učitelji lahko posameznemu učencu namenijo več pozornosti,
 • so vsi učenci pri pouku bolj aktivni in angažirani,
 • omogoča spontano učenje mlajših učencev od starejših, sodelovanje med njimi ter njihovo medsebojno pomoč,
 • pripomore k večji povezanosti med učenci,
 • so učenci pri delu bolj samostojni in samozavestni,
 • se lahko v pouk pogosteje vključijo praktične dejavnosti oz. aktivnosti v naravi.

 

Vabljeni ste k vpisu vašega otroka na Podružnično šolo Špitalič.

 

 

Postopek vpisa

Vpis v 1. razred osnovne šole ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-L, 49/16 – popr.).

 

Vpis

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Navodila o izvedbi vpisa skupaj z vabilom in priloženimi obrazci, ki so potrebni za vpis, boste prejeli po pošti na otrokov naslov. Vpis bo na OŠ Špitalič potekal v petek, 16.2.2024 po razporedu.

 

Šolski okoliš in prepis na drugo osnovno šolo

Starši vpišete otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem stalno ali začasno prebiva (vabilo za vpis prejmete s strani šole). Starši lahko vpišete otroka na drugo šolo zunaj šolskega okoliša, če ta šola s tem soglaša. Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo.

 

V primeru, da želite otroka vpisati na OŠ Špitalič:

 • najprej vpišete otroka na matični šoli,
  • na našo šolo naslovite pisno vlogo za prepis (v priponki).

 

O vlogi za prepis odloča zaprošena šola po posvetovanju z matično šolo. Odločitev o vpisu na šolo boste prejeli v roku 30 dni.

 

Odložitev šolanja za eno leto

Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v tem koledarskem letu dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju bomo tako vpisovali otroke rojene od

 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

 

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje:

 • morate otroka najprej vpisati v 1. razred,
 • izpolniti vlogo za odložitev začetka šolanja, v kateri navedete razloge. Če je otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu oz. pri drugih strokovnih službah, prosimo, da nas o tem obvestite in priložite dokumentacijo.

 

Sledi ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj. Odločitev o odložitvi začetka šolanja boste prejeli v obliki izdane odločbe do konca meseca maja 2024.

Zdravniški pregled

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled (šolski dispanzer v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice).

 

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu

V 1. razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet – angleščina. Starši boste ob vpisu prejeli obrazec s prijavnico in soglasjem za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta. S prijavo na neobvezni izbirni predmet le-ta postane obvezen in ga otrok obiskuje do konca šolskega leta.

 

Za dodatne informacije o vpisu v 1. razred se lahko obrnete na šolsko pedagoginjo Nadjo Vidmajer po telefonu 03 757 29 61 ali na e-naslov nadja.vidmajer@podgoro.si

 

 

Dostopnost
//